Υβριδικό Μοντέλο Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ

Συνδυάζοντας τη Χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης & Τεχνολογίας Μεμβρανών

UV-LEACH

Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης

Τεχνολογία Μεμβρανών

Ευέλικτη, Απλή και Οικονομική Τεχνολογία Αντιρρύπανσης με Βελτιωμένες Περιβαλλοντικές Επιδόσεις

Check all details
Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του UV-LEACH

Απώτερος στόχος του έργου


H προώθηση της έρευνας και η ανάπτυξη προηγμένης τεχνογνωσίας στις διεργασίες, στο σχεδια-σμό, στις τεχνικές και στα εργαλεία επεξεργασίας ρευμάτων υγρών αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου όπως τα στραγγίσματα που παράγονται από τους ΧΥΤΑ/XYTY, συνδυάζοντας με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο διάφορες συμβατικές τεχνολογίες ενεργού ιλύος (CAS ή SBR), με τε-χνολογίες αιχμής, όπως υπερδιήθηση και ΠΟΜΑ

Αναγκαιότητα του έργου

Η επεξεργασία αποβλήτων υψηλού ρυπαντικτού φορτίου όπως τα στραγγίσματα ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, αποτελεί στις μέρες μας μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές προκλήσεις. Σήμερα οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τον ζητούμενο βαθμό επεξεργασίας, διατάξεις συνδυάζοντας βιολογικές ή/και φυσικοχημικές μεθόδους με την τεχνολογία μεμβρανών, όπως η αντίστροφη ώσμωση.

Ωστόσο, σε πολλές από αυτές τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας και ιδιαί-τερα εξειδικευμένο προσωπικό με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των συστη-μάτων επεξεργασίας με προηγμένες και καινοτόμες τεχνολογίες , έτσι ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση όχι μόνο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλά επίσης του κόστους επένδυσης και του λειτουργικού κόστους επεξεργασίας

View Details

Καινοτομία του έργου

Σύνθεση νανοσύνθετων υβριδικών υμενίων πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) (ΡΕΤ) | νανοσωματιδίων μαγνητίτη (Fe3O4) και υβριδικών νανοσωματιδίων τύπου πυρήνα κελύφους Fe3O4-TiO2 με βελτιωμένες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες και υψηλή δραστικότητα

Συνδυασμός Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης και Τεχνολογίας Μεμβρανών

Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και προκαταρκτικός έλεγχος της Υβριδικής Πιλοτικής Μονάδας UF/UV/ΠΟΜΑ στο ΧΥΤY της Δ. Μακεδονίας

Έλεγχος επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε εδάφη και άρδευση στη γεωργία

View Details

Στόχοι του έργου

Αξιοποίηση και συνδυασμός της τεχνογνωσίας που είναι διαθέσιμη σε δύο κορυφαία εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας (ΑΠΘ & ΕΑΠ) και δυο από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες στο χώρος της διαχείρισης των απορριμμάτων και στραγγισμάτων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (ΕΔΑΔΥΜ. Α.Ε., ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της Ελληνικής οικονομίας

Μείωση έκλυσης αερίων και παραπροϊόντων των διεργασιών (μείωση λάσπης)

Σημαντικά χαμηλότερο κόστος επένδυσης (<50%) & λειτουργίας (<10%) σε σχέση με τις συμβατικές διεργασίες

Μείωση χώρου εγκατάστασης

Αύξηση του επιπέδου αυτοµατοποίησης του ελέγχου παραμέτρων που επηρεάζουν τις διεργασίες

Μεταφορά τεχνογνωσίας της προτεινόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (AS/UF/UV/ΠΟΜΑ) σε ευρεία κλίμακα και προοπτικές εφαρμογής της σε άλλες εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται και ελέγχει η ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε.

View Details


4

Εταιροι

33

Παραδοτέα

36

Διαρκεια (Μηνες)

Φορέας Συντονιστής του έργου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Learn More
Συνεργασία 2 Ερευνητικών Ιδρυμάτων & 2 Εταιρειών H ομάδα του έργου αποτελείται από δύο Πανεπιστήμια (ΑΠΘ & ΕΑΠ) που θα παρέχουν τη βασική έρευνα στην οποία θα στηριχτεί ο σχεδιασμός της πρότυπης υβριδικής πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων που θα κατασκευαστεί υπό την επίβλεψη της ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε, μια αναγνωρισμένη εταιρεία στη διαχείριση απορριμμάτων και στην ανάπτυξη και κατασκευή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και θα εγκατασταθεί στο ΧΥΤΥ Δ. Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.).

Εταίροι του έργου

Επεξεργασία Στραγγισμάτων ΧΥΤΥ Δυτικής Μακεδονίας

Απώτερο στόχο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή Υβριδικής Πιλοτικής Μονάδας UF & UV/ΠΟΜΑ για την επεξεργασσία των στραγγισμάτων ΧΥΤΥ Δ. Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί Παραμετροποίηση-Βελτιστοποίηση της προτεινόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (SBR/UF/UV/ΠΟΜΑ) σε περιβάλλον πραγματικών συνθηκών (ΧΥΤΑ Δ Μακεδονίας). Θα διερευνηθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής και η δυνατότητα μεταφοράς της προτεινόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (AS/UF/UV/ΠΟΜΑ) σε ευρεία κλίμακα και να μελετηθεί η οικονομική και περιβαλλοντική της βιωσιμότητα και οι προοπτικές επιτυχίας της σε άλλες εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται και ελέγχει η ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε.

Learn More
Μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών μεθοδολογιών επεξεργασίας ρευμάτων-λυμάτων με υψηλό ρυπαντικό φορτίο

Οφέλη του έργου

Βελτιωμένες Περιβαλλοντικές Επιδόσεις!

αντιρρυπαντικη τεχνολογια

 • Μείωση έκλυσης αερίων & παραπροϊόντων
 • Μείωση λάσπης
 • Χαμηλότερο κόστος επένδυσης (<50%)
 • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας (<10%)
 • Μείωση χώρου εγκατάστασης
 • Αύξηση του επιπέδου αυτοµατοποίησης
 • Ανάλυση Κόστους & Οφέλους

1

CAS/SBR

2

UF

3

UV/AOPs

4

Reuse

Check our prices for SEO studies!

Yearly SEO Packages

 • Competition power
 • Keyword
 • Rank Guarantee
 • Sectoral Agreement Limit
 • In-Site SEO Analysis
 • Link Building Analysis
 • Sector and Competitor Analysis
 • Sectoral Presentation Articles
 • Blog Based SEO
 • Social Media Support
 • Duplicate Content Support
 • Product Base SEO
 • Local SEO Analysis
 • W3 Validation Fix
 • Site Speed Fix
 • Harmful Link Analysis
 • Support

$1000/Yearly

Beginner

 • Aggressive
 • 5 Keywords

$5000/Yearly

Premium

 • Leader of Market
 • 10 Keywords

$15.000/Yearly

Enterprise

 • Leader of Sector
 • 25 Keywords

$25.000/Yearly

Ultimate

 • High
 • 3 Keywords

Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των στραγγισμάτων ΧΥΤΑ !